Vimmerby Gymnasium

Tobakspolicy

Vision: Att Vimmerby gymnasium ska bli en tobaksfri skola. 

Gemensamma förhållningssätt
Vimmerby gymnasium ska sträva efter att vara fri från snusning, tobaksrök och rök från E-cigaretter såväl inomhus som utomhus på skolans område. 
Vimmerby gymnasiums samtliga entréer och luftintag ska vara fria från tobaksrök och rök från E-cigaretter även om det är utanför skolans område. Rökfria entréer och luftintag skyddar de som tar sig in och ut ur och befinner sig i skolbyggnaderna. Det skyddar till exempel de som har astma och de som inte röker från passiv rökning. 


Åtgärder om någon bryter mot de gemensamma förhållningssätten: 
Samtlig personal på skolan bör agera, genom tillsägelse, om de ser någon röka eller snusa innanför skolans område eller utanför skolans entréer.  
Om en mentor uppdagar att en av klassens elever brutit mot reglerna eller om eleven exempelvis börjat röka, kan mentorn förslagsvis ta upp detta på elevens utvecklingssamtal. 

Implementering av policy 
-  Implementering måste få ta tid

Synlighet och medvetenhet 
Tobakspolicyn ska göras känd för alla som vistas på skolans område och ska sitta uppe som plansch på flera platser i skolan och finnas synlig på hemsidan. Varje mentor har ansvar att informera sin klass om tobakspolicyn och gå igenom den. Enklare skyltar ska göras för att påminna om rökförbudet på skolans område. 
Nya elever, ny personal och föräldrar 
Tobakspolicyn ska även tas upp under introduktionsveckorna varje år för varje årskurs. Ettorna ska då få en grundlig genomgång medan tvåor och treor ska få en kort påminnelse. Nya elever ska även få information om vilka regler som gäller kring rökning av elever i år tre och år två under de årliga programdagarna. Äldre elever ska även vara förebilder för yngre elever fortlöpande under hela läsåret. Personal ska vara förebild för alla elever. 
Tobakspolicyn ska vara en del av det informationsmaterial som ges till varje nyanställd. 
Alla föräldrar ska få information om att skolan har en tobakspolicy som finns på skolans hemsida. Denna information ska delges föräldrarna via föräldrautskick och introduktionssamtal.  

Ansvar

  • Ledningens ansvar är att arbeta för att all personal känner till och följer tobakspolicyn.
  • Ledning och personalens ansvar är att arbeta för:
    - Att elever följer tobakspolicyn
    - Att själva vara goda förebilder
    - Att besökare på skolan följer policyn.
  • Elevrådsstyrelsen har ansvar att fortlöpande påminna elever om policyn via elevrådsrepresentanter.
  • Äldre elever har ansvar för att vara goda förebilder för yngre elever.

Förebyggande arbete 
Förutom att informera om tobakspolicyn ska även introduktionsveckan innehålla bra och intressanta föreläsningar om tobak (rökning, snusning och e-cigaretter) och andra droger anpassade till målgruppen. Informationen om ANDT (alkohol, narkotika, doping och tobak) ska ges kontinuerligt under läsåret. Även arbetet med Tobaksfri utmaning ska fortsätta. Fokus på det förebyggande arbetet bör vara på fördelarna med att vara tobaksfri. 
I hälsosamtal med skolsköterskan ska frågor ställas om tobaksanvändning. Om det framkommer att eleven använder tobak ska eleven uppmuntras att sluta och bli erbjuden att få hjälp och stöttning i det.  

Utvärdering och uppföljning 

Det resultat som ska uppnås är att minska rökningen så pass att man inte känner av den. Det som också ska uppnås är att personal på skolan tar större ansvar och att alla elever ska vara medvetna om att det finns hjälp att få. 
Vartannat år görs en drogvaneundersökning i år två vars resultat kan jämföras med tidigare undersökningar. Genom den kan skolan ta reda på om de insatser som görs på skolan hjälper. Under varje termin ska det även göras fokusgruppintervjuer med elever för att ta reda på deras upplevelse av den tobaksfria skolan.  
Policyn ska tas upp och diskuteras varje termin i en tillsatt policygrupp bestående av personal och elever för att ta reda på vad som funkar och vad som inte funkar. Diskussionen ska sedan leda till eventuella ändringar i policyn och förbättringar i policyarbetet.